در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---


نان روزانه

📚 قرائت سه شنبه -  ۱ دسامبر۲۰۲۰ - ۱۱ آذر ۱۳۹۹

 

قرائت اول  -  اشعیاء 11/1-9
(روح‌ خداوند بر او قرار خواهد گرفت‌.)
 
بخشي‌ از كتاب اشعیاء نبی 
در آن‌ ایام،‌ نهالي‌ از تنه‌ یسي‌ سر برخواهد آورد و از ریشه‌­هایش‌ شاخه‌اي‌ خواهد شكفت‌، روح‌ خداوند بر او خواهد آرامید: روح‌ حكمت‌ و ادراك‌، روح‌ مشورت‌ و قدرت‌، روح‌ معرفت‌ و ترس از‌ خداوند، و ترس‌ از خداوند الهام بخش او خواهد بود. او بر ظواهر داوری ‌نخواهد نمود و بر اساس‌ آنچه‌ شنیده،‌ حكمي‌ صادر نخواهد فرمود، بلكه‌ بیچارگان‌ را به‌ عدالت‌ داوري‌ خواهد كرد و با عدل تمام به‌ جهت‌ مظلومان‌ زمین‌ حكم‌ خواهد نمود.
  جابران‌ را به‌ عصاي‌ كلام‌ خویش‌ خواهد كوفت‌ و شریران‌ را به‌ نفخه‌ لبان‌ خود خواهد كشت‌. عدالت‌ بندي‌ است‌ بر كمر او و امانت‌ بندي‌ است‌ بر میانش‌. گرگ‌ با بره‌ سكونت‌ خواهد كرد، پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد آرامید، گوساله‌ و بچه‌ شیر در كنار هم‌ خواهند چرید و طفلي‌ كوچك‌ آنان‌ را خواهد راند. گاو و خرس‌ با هم‌ خواهند چرید، بچه­هاي‌ آنان‌ در كنار هم‌ خواهند خوابید. شیر همانند گاو كاه‌ خواهد خورد، طفل‌ شیرخوار بر لانه‌ مار بازي‌ خواهد نمود و بچه‌ خردسال‌ دست‌ خود را در سوراخ‌ لانه‌ افعي‌ فروخواهد برد و دیگر در سراسر كوه‌ مقدس‌ من‌ هیچ­گونه‌ بدي‌ و ظلمي‌ نخواهند كرد. زیرا همچنان كه‌ آب­ها دریا را مي‌پوشاند تمامي‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد بود. در آن‌ روز ریشه‌ یسي‌ به عنوان‌ علامتي‌ براي‌ تمام‌ امت­ها برافراشته‌ خواهد شد. امت­ها مشتاقانه‌ جویاي‌ آن‌ خواهند بود و خانه‌ او پرجلال‌ خواهد گردید.
این است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
مزمور برگردان   -    مزمور 72
 
- بیا، ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح
خدایا، انصاف‌ خود را به‌ پادشاه
و عدالت‌ خویش‌ را به‌ پسر پادشاه‌ عطا كن‌
تا او قوم‌ تو را به‌ عدالت‌
و مسكینانِ‌ تو را به‌ انصاف‌ داوري‌ كند.
- بیا، ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح
در زمان‌ او عدالت‌ خواهد شكفت‌ 
و تا زماني‌ كه‌ ماه‌ خاموش‌ گردد، صلح‌ وافر خواهد بود
او از دریا تا دریا
و از نهر تا اقصاي‌ جهان‌، حكمراني‌ خواهد كرد.
- بیا، ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح
او‌ مسكین را كه فریاد برمی­آورد، رهایي‌ خواهد داد
و فقیري‌ را كه‌ یاوري‌ ندارد، نجات‌ خواهد بخشید
بر ضعیف‌ و فقیر كرم‌ خواهد فرمود
و جان‌ بیچارگان‌ را نجات‌ خواهد داد.
- بیا، ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح
نام‌ او تا به‌ ابد باقي‌ باشد و در زیر آفتاب‌ پایدار بماند
تمام‌ طوایف‌ زمین‌ در وي‌ تبرك خواهند یافت 
و جمیع‌ امت­ها او را متبارك‌ خواهند خواند.
- بیا، ای خداوند، ای پادشاه عدالت و صلح
 
سرود قبل از انجیل
هللویا- اینک خدای ما با قدرت زیاد می­آید، تا چشمان خادمانش را روشنایی بخشد - هللویا.
 
انجیل   -    لوقا 10/ 21-24
(عیسي‌ توسط‌ روح‌القدس‌ لبریز از شادي‌ شد.)
بخشی از انجیل لوقا - درود بر تو ای خداوند.
     در آن ایام، عیسي‌ توسط‌ روح‌القدس‌ لبریز از شادي‌ شده‌، گفت‌: پدر، اي‌ مالك‌ زمین‌ و آسمان‌ تو را سپاس‌ می گویم كه‌ این‌ امور را از دانایان‌ و خردمندان‌ مخفي‌ داشتي‌ و بر كودكان‌ مكشوف‌ ساختي‌. آري‌، اي‌ پدر، چرا كه‌ این‌ است‌ آنچه‌ تو را پسند آمده‌ كه‌ انجام‌ دهي‌. پدر همه‌ چیز را به‌ من‌ سپرده‌ است‌، و هیچ­كس‌ جز پدر نمي‌داند كه‌ پسر كیست‌ و هیچ­كس‌ جز پسر و آنان‌ كه‌ پسر بر مي‌گزیند تا بر ایشان‌ مكشوف‌ سازد، نمي‌داند كه‌ پدر كیست. آنگاه‌ در خلوت‌ رو به‌ شاگردان‌ خود نموده‌ گفت‌: خوشا به حال‌ چشماني‌ كه‌ آنچه‌ را شما مي‌بینید، مي‌بیند زیرا به‌ شما مي‌گویم‌ كه‌ بسیاري‌ از پیامبران‌ و پادشاهان‌ مي‌خواستند آنچه‌ را كه‌ شما مي‌بینید، ببینند و ندیدند و آنچه‌ را شما مي‌شنوید، بشنوند و نشنیدند.
این است سخن خدا. - ستایش بر تو، ای مسیح.
 
تعمق
شاید توصیف‌ شاعرانه‌اي‌ كه‌ قرایت‌ اول‌ از ملكوت‌ خدا، یا جهان‌ در كمال‌ مطلوب‌ آن‌، ارایه‌ مي‌دهد از دیدگاه‌ دانایان‌ و خردمندان‌ این‌ جهان‌، رؤیاي‌ بچه‌گانه‌اي‌ بیش‌ نباشد. اما عیسي‌ با شادماني‌ اعلام‌ مي‌دارد كه‌ بر كودكان‌ (یعني‌ همان‌ ساده‌دلان‌ و مسیكینان‌ در روح‌) است‌ كه‌ پدر آسماني‌ این‌ امور را مكشوف‌ مي‌سازد و نه‌ بر آناني‌ كه‌ از دیدگاه‌ این‌ جهان‌ خردمند و پر قدرت‌ مي‌باشند.
 
 * در مورد آمدن‌ عیسي‌ و برقراري‌ ملكوت‌ او چه‌ فكر مي‌كنید؟ آیا ایمان‌ دارید كه‌ خدا از یكایك‌ ایمانداران‌ دعوت‌ مي‌كند كه‌ در برقراري‌ ملكوتش‌ با او همكاري‌ نمایند؟  این‌ دعوت‌ را چگونه‌ در زندگي‌ خود پیاده‌ مي‌كنید؟