در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

🔴 پیام حضرت پاپ فرانسیس به همایش "صلح بدون مرز"
🔸کشور اسپانیا و شهر مادرید این روزها میزبان رهبران ادیان بزرگ جهان و نمایندگان فرهنگی جامعه بین المللی است که بمناسبت همایش "'صلح بدون مرز" دور هم جمع شده اند .


🔴 پیام حضرت پاپ فرانسیس به همایش "صلح بدون مرز"

🔴 پیام حضرت پاپ فرانسیس به همایش "صلح بدون مرز"
 
 
🔸"سی سال پیش دیوار برلین فرو ریخت و به رنج های زیادی پایان داد ، ولی امروز در دو دهه اول قرن بیست و یکم ، جنگ های جدید باعث ایجاد دیوار های جدیدی در برابر هدیه الهی که همان صلح است ایجاد می کند".
 
🔸کشور اسپانیا و شهر مادرید این روزها میزبان رهبران ادیان بزرگ جهان و نمایندگان فرهنگی جامعه بین المللی است که بمناسبت همایش "'صلح بدون مرز" دور هم جمع شده اند .
 
پاپ:
🔸"دعا و گفتگو در دستیابی به صلح از ضروریات است و ثمرات آن را به بار خواهد نشست . این دعا برای رسیدن به صلح بود که باعث سقوط دیوار برلین شد و این کار باید از نسلی به نسل دیگر با ایجاد ارتباط و گفتگو منتقل شود . خانه مشترک برای داشتن ارتباط و ملاقات به درهای باز نیاز دارد و با دیوار کشی نمیتوان به گفتگو و صلح رسید . صلح همیشه بدون مرز و بدون محدودیت است . ما در روزگار حساسی به سر می بریم و همه می خواهیم متحد و هماهنگ فریاد بزنیم که صلح بدون مرز ، باید بدون مرز باشد".