در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

آرشیو برنامه چالش

پیام حضرت پاپ

برنامه چالش ( فصل دوم )- موضوع : ماهيت كليساى انگلوكاتوليك - میهمان برنامه پدر توماس پلنتپیام حضرت پاپ

برنامه چالش ( فصل دوم )- موضوع : همسايه من كيست؟ - با حضور شماس كشيش سميرا ايزدىپیام حضرت پاپ

برنامه چالش ( فصل دوم )- موضوع : خدمت شماسى در كليسا - با حضور شماس پدر فرانسوا بورهان بولادلارپیام حضرت پاپ

برنامه چالش ( فصل دوم )- موضوع : آئين هاى فيض بخش کلیسایی - با حضور جناب اسقف اعظم رمزی گرموپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : جايگاه سنت در كليسا - جناب كشيش اميد مولودىپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : خشونت در عهد عتيق - میهمان برنامه جناب كشيش دكتر ساسان توسليپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : خطاناپذيري كتاب مقدس - میهمان برنامه جناب آقای پيمان سالارپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : مسيحيت و تكنولوژى - میهمان برنامه جناب آقای ادوين كشيش آبنوسپیام حضرت پاپ

ويژه برنامه چالش - موضوع : مشكلات پناهندگان - میهمانان برنامه جناب كشيش وارطان آوانسيان و پدر جان مسئول فارسى كاتوليكپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : مفهوم پرستش در كليسا - سرکار خانم بهار عليزادهپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : مسيحيت و سياست - میهمان برنامه جناب كشيش منصور برجىپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : بحران كرونا و واكنش ايمانداران - میهمان برنامه جناب كشيش روبرت آسريانپیام حضرت پاپ

ويژه برنامه چالش - موضوع : اوتيسم - میهمان برنامه سرکار خانم سپيده جديرىپیام حضرت پاپ

برنامه چالش - موضوع : جایگاه زنان در مسیحیت - میهمان برنامه سرکار خانم شيما مهرى