در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

«دسترسی به آرشیو رادیو از اینجا»

سخن امروز پاپ

 هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخواستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 


نان روزانه

📚 قرائت یکشنبه ۱۸ آگوست - ۲۷ مرداد

كلام مسيح، آيت تضاد
 
  قرائت‌ اول‌ ارمياء 38/4ـ6و 8ـ10
 (تو مرا بر روي‌ تمام‌ زمين‌ مرد تضاد ساخته‌اي‌)
 بخشي‌ از كتاب‌ ارمياء نبي‌
در آن‌ ايام‌ سروران‌ به‌ پادشاه‌ گفتند: "تمنا اين كه‌ اين‌ مرد كشته‌ شود زيرا با گفتن‌ چنين‌ سخناني‌، دست¬هاي‌ مردان‌ جنگي‌ را كه‌ در اين‌ شهر باقي‌ مانده‌اند و دست¬هاي‌ تمامي‌ قوم‌ را سست‌ مي‌كند. زيرا كه‌ اين‌ مرد خوبي‌ قوم‌ را نمي‌طلبد بلكه‌ بدبختي‌ ايشان‌ را." صدقيا پادشاه‌ گفت‌: "اينك‌ او در دست‌ شما است‌، زيرا پادشاه‌ نمي‌تواند برخلاف‌ شما كاري‌ كند."
پس‌ ارمياء را گرفته او را در سياه¬چال‌ ملكيا، پسر پادشاه‌، كه‌ در صحن‌ زندان‌ بود انداختند و ارمياء را با ريسمان‌ فرو بردند. در آن‌ سياه¬چال‌ آب‌ نبود، ليكن‌ گل‌ بود و ارمياء در گل‌ فرو رفت‌.
آنگاه‌ عبد ملك‌ از كاخ‌ پادشاه‌ بيرون‌ آمد و به‌ پادشاه‌ عرض‌ كرده‌ گفت‌: "اي‌ آقايم‌، پادشاه‌، اين‌ مردان‌ در آنچه‌ ارمياي‌ نبي‌ كرده، او را به‌ سياه¬چال‌ انداخته‌اند، شريرانه‌ عمل‌ نموده‌اند و او در جايي كه‌ هست‌ از گرسنگي‌ خواهد مرد، زيرا كه‌ در شهر هيچ‌ نان‌ باقي‌ نيست‌."
پس‌ پادشاه‌ به‌ عبد ملك‌ حبشي‌ امر فرموده‌ گفت‌: "سه‌ نفر از اينجا همراه‌ خود بردار و ارمياي‌ نبي‌ را قبل‌ از اين كه‌ بميرد از سياه‌ چال‌ بيرون‌ آور."
 اين‌ است‌ سخن‌ خدا. - خدا را سپاس‌ باد.
 
 مزمور برگردان‌ مزمور 40/1ـ3 و17
 - به‌ نجات‌ من‌ بشتاب‌، اي‌ خداوند.
من‌ انتظار كشيدم‌،
من‌ براي‌ خداوند انتظار كشيدم‌
او به سوي‌ من‌ خم‌ شد
و فرياد مرا شنيد.
- به‌ نجات‌ من‌ بشتاب‌، اي‌ خداوند.
مرا از چاه‌ هلاكت‌ برآورد
و از گل‌ لجن‌
پاهاي‌ مرا بر صخره‌ قرار داد
و قدم¬هاي‌ مرا مستحكم‌ گردانيد.
- به‌ نجات‌ من‌ بشتاب‌، اي‌ خداوند.
سرودي‌ تازه‌ در دهانم‌ گذارد
حمد خداي‌ ما را
بسياري‌ چون‌ اين‌ را ببينند
ترسان‌ شده‌ بر خداوند توكل‌ خواهند كرد.
- به‌ نجات‌ من‌ بشتاب‌، اي‌ خداوند.
من‌ مسكين‌ و فقير هستم‌
باشد كه‌ خداوند درباره‌ من‌ تفكر نمايد،
تو ياور و نجات¬دهنده‌ من‌ هستي‌
اي‌ خداي‌ من‌، تأخير مكن‌.
  - به‌ نجات‌ من‌ بشتاب‌، اي‌ خداوند.
 
 قرائت‌ دوم‌ عبرانيان‌ 12/1ـ4
 (در آن‌ مسابقه‌اي‌ كه‌ پيش‌ روي‌ ما نهاده‌ شده، با پايداري‌ بدويم‌)
 بخشي‌ از رساله‌ به‌ عبرانيان‌
اي‌ برادران‌، چون‌ چنين‌ ابرشاهداني‌ به‌ گرداگرد خود داريم‌، آنچه‌ را كه‌ بر ما سنگيني‌ مي‌كند و گناه‌ را كه‌ ما را مقيد مي‌گرداند از خود دور سازيم‌ و در آن‌ مسابقه‌اي‌ كه‌ پيش‌ روي‌ ما نهاده‌ شده‌ با پايداري‌ بدويم‌، در حالي كه‌ چشمان‌ خود را به‌ بنيانگزار و كامل كننده‌ ايمان‌ دوخته‌ايم‌ يعني‌ عيسي‌ كه‌ بجاي‌ آن‌ شادي‌ كه‌ در پيش‌ وي‌ او بود، متحمل‌ صليب‌ گشته‌، ننگ‌ را هيچ‌ شمرد و از اين‌ پس‌ به‌ دست‌ راست‌ تخت‌ خدا نشسته‌ است‌.
پس‌ به‌ آن‌ كسي‌ بيانديشيد كه‌ از جانب‌ گناهكاران‌ متحمل‌ چنين‌ مخالفتي‌ شد، تا از ضعف‌ جان¬هاي‌ خود درمانده‌ نگرديد.
در مبارزه‌ عليه‌ گناه‌، شما هنوز تا به‌ ريختن‌ خون‌ خود مقاومت‌ نكرده‌ايد.
 اين‌ است‌ سخن‌ خدا. - خدا را سپاس‌ باد.
 
  سرود قبل‌ از انجيل‌ ر.ك‌. به ‌اعمال‌ رسولان‌ 16/14
 هللويا- خداوندا، قلب‌ ما را بگشاي‌
 تا كلام‌ پسرت‌ را درك‌ نماييم‌. - هللويا.
 
 انجيل - لوقا 12/49ـ53
 (من‌ نيامده‌ام‌ تا بر زمين‌ صلح‌ آورم‌، بلكه‌ تفرقه‌)
 بخشي‌ از انجيل‌ لوقا - درود بر تو اي‌ خداوند.
در آن‌ هنگام‌ عيسي‌ به‌ شاگردان‌ خود گفت‌: "من‌ آمده‌ام‌ تا آتشي‌ بر زمين‌ اندازم‌ و كاش‌ هم‌ اكنون‌ افروخته‌ مي‌بود. تعميدي‌ دارم‌ كه‌ بايد بيابم‌ و چه‌ پريشان‌ هستم‌ تا به‌ اتمام‌ رسد. آيا مي‌پنداريد كه‌ آمده‌ام‌ تا زمين‌ را صلح‌ بخشم‌؟ به‌ شما مي‌گويم‌ نه‌، بلكه‌ تفرقه‌. زيرا از اين‌ پس‌ اگر در يك‌ خانه‌ پنج‌ نفر باشند، منقسم‌ خواهند گشت‌، سه‌ عليه‌ دو و دو عليه‌ سه‌. پدر عليه‌ پسر و پسر عليه‌ پدر، مادر عليه‌ دختر و دختر عليه‌ مادر، مادر شوهر عليه‌ عروس‌ و عروس‌ عليه‌ مادر شوهر منقسم‌ خواهند گشت‌."
باز به‌ جمعيت‌ گفت‌: "هنگامي كه‌ مي‌بينيد ابري‌ از مغرب‌ پديدار مي‌گردد، فوراً مي‌گوييد كه‌ باران‌ مي‌آيد و اينچنين‌ مي‌شود و هنگامي‌ كه‌ باد از جنوب‌ مي‌وزد مي‌گوييد كه‌ گرم‌ خواهد شد و مي‌شود. اي‌ رياكاران‌، شما مي‌دانيد كه‌ چگونه‌ چهره‌ زمين‌ و آسمان‌ را تشخيص‌ دهيد، پس‌ چطور اين‌ زمان‌ را تشخيص‌ نمي‌دهيد؟ حال‌ چرا خود قضاوت‌ نمي‌كنيد كه‌ چه‌ درست‌ است‌؟"
 اين‌ است‌ سخن‌ خداوند. - ستايش‌ بر تو، اي‌ مسيح‌.
 
 
تعمق
براي‌ ما مسيحيان‌ كه‌ به‌ ملايمت‌ مسيح‌ با گناهكاران‌، برخورد پر مهرش‌ با بيماران‌، درماندگان‌، كودكان‌ و به‌ صبر و طاقتش‌ در مقابل‌ مخالفان‌ و دشمنانش‌ عادت‌ داريم‌، شنيدن‌ اين‌ سخن‌ از زبان‌ او كه‌ "من‌ آمده‌ام‌ تا آتشي‌ بر زمين‌ اندازم‌... آيا مي‌پنداريد كه‌ آمده‌ام‌ تا زمين‌ را صلح‌ بخشم‌؟ به‌ شما مي‌گويم‌ نه‌، بلكه‌ تفرقه‌"، قدري‌ مشكل‌ به نظر مي‌رسد. آيا اين‌ همان‌ مسيحي‌ نيست‌ كه‌ انجيلش‌ بذر اتحاد و صلح‌ است‌ و مي‌گويد: "آرامش‌ براي‌ شما مي‌گذارم‌، آرامش‌ خود را به‌ شما مي‌دهم‌"؟ چرا، همان‌ مسيحي‌ كه‌ از بخشيدن‌ آرامش‌ خود سخن‌ مي‌گويد، از آوردن‌ آتش‌ بر زمين‌ و تفرقه‌ نيز سخن‌ مي‌گويد، زيرا صلح‌ و آرامشي‌ كه‌ او وعده‌ مي‌دهد، برخلاف‌ صلح‌ و آرامش‌ اين‌ جهان‌، ناشي‌ از سازش‌ با معيارهاي‌ دنيوي‌ نيست‌، بلكه‌ نتيجه‌ تطهير با آتش‌ روح‌القدس‌ و جدا شدن‌ بدي‌ از نيكويي‌ در قلب‌ و زندگي‌ ما، به‌ شمشير كلام‌ اوست‌: "نه‌ چنانكه‌ جهان‌ آن را (آرامش‌ را) مي‌دهد، من‌ به‌ شما مي‌دهم‌" (ر.ك‌. به‌ يوحنا 14/27). آري‌، روش‌ مسيح‌ براي‌ دادن‌ آرامش‌ با روش‌ جهان‌ فرق مي‌كند و آرامش‌ او نيز با آرامش‌ جهان‌ متفاوت‌ است‌.
در قرائت‌ اول‌ نيز با همين‌ واقعيت‌ روبرو هستيم‌. قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ به خاطر سرپيچي‌ از فرمان¬هاي‌ خدا و آلوده‌ شدن‌ به‌ گناه‌ بت‌پرستي‌ در شرف‌ تبعيد شدن‌ به‌ بابل‌ مي‌باشند، به‌ عوض‌ اينكه‌ به‌ دعوت‌ انبيايي‌ چون‌ ارمياء از گناهانشان‌ توبه‌ كنند و به‌ خداوند كه‌ يكتا سرچشمه‌ نجات‌ است‌ پناه‌ آورند، به‌ قدرت¬هاي‌ انساني‌ توكل‌ مي‌نمايند و به‌ نيروي‌ مصر كه‌ به‌ ياري‌ آنان‌ در مقابل‌ حمله‌ كلدانيان‌ چشم‌ اميد دوخته‌ بودند، روي‌ مي‌آورند. اما خداوند چنين‌ سازشي‌ را با جهان‌ نمي‌پذيرد و داوري‌ او به صورت‌ آتش‌ تطهير كننده‌ تبعيد و شمشير برنده‌ دشمناني‌ كه‌ آنان‌ را از سرزمينشان‌ كنده‌، به‌ سرزميني‌ غريب‌ تبعيد مي‌كنند، بر قومش‌ نازل‌ مي‌شود.
ارمياء، مثل‌ همه‌ پيامبران‌ راستين‌ خدا، به خاطر اعلام‌ حقيقت‌ و دعوت‌ انسان¬ها به‌ توبه‌ و تغيير زندگي‌ و بازگشت‌ به‌ سوي‌ خدا مورد جفا قرار مي‌گيرد و از اين‌ رو از پيش‌ اعلامگر مسيح‌ است‌ كه‌ او نيز به خاطر اعلام‌ حقيقت‌ و سخن‌ گفتن‌ از لزوم‌ توبه‌ و بازگشت‌ به‌ سوي‌ خدا و تغيير قلب‌ و روش‌ زندگي‌، مورد رنج‌ و آزار قرار گرفته‌، سرانجام‌ مصلوب‌ مي‌گردد. اما نه‌ ارمياء و نه‌ مسيح‌، به خاطر حفظ‌ جانشان‌، پيام‌ خود را تغيير نمي‌دهند و راه‌ بي‌دردسر سازش‌ با جهان‌ را در پيش‌ نمي‌گيرند و آن را به‌ سايرين‌ تعليم‌ نمي‌دهند. به همين‌ دليل‌ مسيح‌ درست‌ در همين‌ جا از تعميد مرگ‌ خود سخن‌ مي‌گويد: "تعميدي‌ دارم‌ كه‌ بايد بيابيم‌ و چه‌ پريشان‌ هستم‌ تا به‌ اتمام‌ رسد."
در مقابل‌ مسيح‌ دو راه‌ بيشتر نداريم‌: يا در آتش‌ تعاليم‌ او، خود را از گناهانمان‌ تطهير مي‌كنيم‌ و پيوندهاي‌ سازش‌ با جهان‌ و معيارهاي‌ غلط‌ آن‌ را مي‌سوزانيم‌ و اينچنين‌ "تفرقه‌" يعني‌ جدايي‌ لازم‌ را بين‌ خود و جهان‌ ايجاد مي‌كنيم‌ تا شهروندان‌ ملكوت‌ او گرديم‌ و يا همچون‌ قوم‌ اسرائيل‌ در زمان‌ ارمياء، در گناه‌ و سازش‌ خود با جهان‌ باقي‌ مي‌مانيم‌ و رنج‌ تبعيد واقعي‌ يعني‌ دوري‌ ابدي‌ از حضور خدا را در روز داوري‌ براي‌ خود فراهم‌ مي‌آوريم‌، زيرا از فرصتي‌ كه‌ مسيح‌ به‌ ما مي‌دهد، استفاده‌ نمي‌كنيم‌ و از تشخيص‌ زمان‌ سر باز مي‌زنيم‌: "... چطور اين‌ زمان‌ را تشخيص‌ نمي‌دهيد؟  حال‌، چرا خود قضاوت‌ نمي‌كنيد كه‌ چه‌ درست‌ است‌؟"
شايد اين‌ سئوال‌ را مطرح‌ كنيم‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توانيم‌ حسن‌ نيت‌ خود را براي‌ پذيرفتن‌ آتش‌ تطهير كننده‌ مسيح‌ و تلاشمان‌ را براي‌ جدا شدن‌ از دنيا يعني‌ "تفرقه‌اي‌" كه‌ او از آن‌ سخن‌ مي‌گويد، نشان‌ دهيم‌؟ قرائت‌ دوم‌ راه‌ آن‌ را به‌ ما نشان‌ مي‌دهد و آن‌ الهام‌ گرفتن‌ از كساني‌ است‌ كه‌ توسط‌ ايمان‌، در مقابل‌ تمام‌ سختي¬هاي‌ زندگي‌، به‌ خداوند وفادار مانده‌ و از تجربيات‌ اين‌ جهان‌ سرافراز بيرون‌ آمده‌اند: "چون‌ چنين‌ ابر شاهداني‌ به‌ گرداگرد خود داريم‌، آنچه‌ را كه‌ بر ما سنگيني‌ مي‌كند و گناه‌ را كه‌ ما را مقيد مي‌گرداند، از خود دور سازيم‌ و در آن‌ مسابقه‌اي‌ كه‌ پيش‌ روي‌ ما نهاده‌ شده‌، با پايداري‌ بدويم‌، در حاليكه‌ چشمان‌ خود را به‌ بنيانگزار و كامل‌ كننده‌ ايمان‌ دوخته‌ايم‌ يعني‌ عيسي‌ كه‌ به جاي‌ آن‌ شادي‌ كه‌ در پيش‌ روي‌ او بود، متحمل‌ صليب‌ گشته‌، ننگ‌ را هيچ‌ شمرد و از اين‌ پس‌ به‌ دست‌ راست‌ تخت‌ خدا نشسته‌ است‌."
آري‌، در عين‌ حال‌ كه‌ با چشم‌ دوختن‌ به‌ صليب‌ مسيح‌ و اميد به‌ نجات‌ او، از ضعف‌ و گناهانمان‌ مأيوس‌ نمي‌گرديم‌، همچون‌ ارمياء و عيسي‌ نبايد هيچ¬گونه‌ سازشي‌ را با جهان‌ بپذيريم‌ و چنانچه‌ لازم‌ شد، بايد تا ريختن‌ خون‌ خود با گناه‌ مبارزه‌ نماييم‌. تنها در آن‌ صورت‌ است‌ كه‌ در مسابقه‌ زندگي‌ پيروز شده‌، تاج‌ حيات‌ جاويدان‌ را كه‌ ثمره‌ رستاخيز مسيح‌ است‌، دريافت‌ خواهيم‌ نمود.
٭ اگر پيروي‌ از كلام‌ مسيح‌ در زندگي‌ ما، هرگز "آيت‌ تضاد" نيست‌، يعني‌ ما را با هيچ مشكلي‌ روبرو نمي‌سازد، بايد از خود بپرسيم‌ كه‌ تا چه‌ حد با معيارهاي‌ اين‌ جهان‌ سازش‌ مي‌كنيم‌؟
٭ آيا از آتشي‌ كه‌ مسيح‌ بر زمين‌ مي‌اندازد، صرفاً تا روز داوري‌ فرار مي‌كنيم‌، يا به‌ كمك‌ نيروي‌ تطيركننده‌ آن‌، تلخه‌هاي‌ قلب‌ خود را مي‌سوزانيم‌ تا فقط‌ ثمر نيكو باقي‌ بماند؟
٭ آيا مبارزه‌ با گناه‌ و تلاش‌ براي‌ عدم‌ سازش‌ با معيارهاي‌ اين‌ جهان‌ را جدي‌ تلقي‌ مي‌كنيم‌؟ آيا باور داريم‌ كه‌ سرنوشت‌ ابدي‌ ما به‌ آن‌ بستگي‌ دارد؟   چگونه‌ سعي‌ مي‌كنيم‌ با مطالعه‌ كلام خدا و سرمشق‌ گرفتن‌ از ساير برادران‌ و خواهرانمان‌ در مسيح‌، در ايمان‌ زندگي‌ كنيم‌ و در راه‌ توبه‌ و دگرگوني‌ قلب‌ گام‌ برداريم‌؟
 
 
 
 

 


فارسی کاتولیک
پرسشگر

نگاه کاتولیک به مقوله جادو و جادوگری و دعا نویسی ، فالگیری و از این قبیل کارها چگونه هستش . قبلا از ایجاد سایت خوب و تاثیر گذار شما تشکر میکنم . ضمنا عمیقا دعا میکنم که قلب یک یک ایرانیان به خواست پدر توجه مسیح و توسط روح القدس لمس بشه و نجات و رهایی و آزادی برای مردممون به لطف کار عظیم خدا صورت بگیره . در نام قدوس خداوند عیسی دعا کردم آمین

فارسی کاتولیک
پرسشگر

باعرض سلام خدمت عزیزان خداوندم عیسی مسیح ؛ من از فرقه پروتستان هستم اما ایمان دارم تمام ما که به خداوند تثلیث معتقدیم وباور داریم ، در مقابل خدا از حق یکسانی برخورداریم ؛؛ چه پروتستان ، چه کاتولیک ویا ارتودوکس ... سوالی که دارم در مورد حضرت مریم هستش و علت پرستش اون حضرت رو خواستم بدونم ؛ آیا جز این هستش که این بانوی محترم تنها مادر زمینی و جسمانیه عیسی هستش و آیا جز این هستش که این بانو تنها به انتخاب خدا بود که مسئولیت این امر مهم رو به عهده داشتند ؟

فارسی کاتولیک
پرسشگر

فکر کنم این طور شنیده ام که بعضی از اناجیل جعلی تاثیر عمده ای بر تفکرات کاتولیکی داشته اند. آیا این مطلب حقیقت دارد؟

فارسی کاتولیک
پرسشگر

اناجیل جعلی تا چه اندازه ارزشمند هستند؟

فارسی کاتولیک
پرسشگر

بهترین ترجمه کتاب مقدس برای خواندن کدام است؟
slider_img

17 تیر 1398

چالدران میزبان شصت‌و‌پنجمین مراسم قره کلیسا


مدیر پایگاه جهانی کلیساهای ایران از برگزاری شصت‌و‌پنجمین مراسم سالیانه قره‌کلیسا در چالدران خبر داد.

17

تیر
1398
slider_img

17 تیر 1398

پاپ فرانسیس، مسیحیان را به دعا برای “انسان‌های بی‌پناه” فرا خواند


رهبر کاتولیک‌های جهان با اشاره به حمله هوایی به اردوگاه پناهجویی تاجورا در لیبی خواستار ایجاد مسیرهای دسترسی امن پناهجویان به اروپا شد.

17

تیر
1398
slider_img

15 اردیبهشت 1398

اتحاد کلیسای شرق و غرب


امروز در شهر صوفیه؛ اتحاد کلیسای شرق و غرب

15

اردیبهشت
1398