در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

بشارت پیام نجات بخش عیسی مسیح

تاریخ آپلود: 1/20/2019 1:31:24 PM
کتاب بشارت پیام نجات بخش عیسی مسیح . این کتاب خطاب به خداناباوران، یهودیان و مسلمانان. تجربه نشان داده است که صرفاً بیان بشارت ایمان مسیحی به این افراد غالباً منتج به نتیجه نمیشود؛ مثلاً یک فردي که اصلاً به وجود خدا ایمان ندارد، معمولاً به پیام بشارت مسیحی توجه نمیکند و یا حتی با دیده تمسخر بدان مینگرد؛ یا فردي که به دین اسلام ایمان داشته باشد، هرگز به پیام ایمان مسیحی توجه نمیکند؛ زیرا مطابق اعتقادات اسلامی خویش، آیین مسیحیت را تحریف شده میداند. لذا در این کتاب سعی کردهایم که ابتدا از ریشه، عقاید آنها را بررسی کنیم و پس از آن، بشارت ایمان مسیحی را بیان کنیم .


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید