در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


 

📚قرائت پنجشنبه -۲۲ فوریه ۲۰۲۴ -۳ اسفند ماه ۱۴۰۲

 

عيد كرسي حضرت پطرس رسول 
 
 
 قرائت‌ اول‌               اول پطرس 5/1-4 
بخشي‌ از كتاب‌ اول پطرس رسول 
مشايخي‌ را كه‌ در ميان‌ شما هستند نصيحت‌ ميكنم، من‌ كه‌ خود نيز همانند آنان‌ از مشايخ‌ و شاهد رنجهاي‌ مسيح‌ هستم‌ و در جلالي‌ نيز كه‌ مكشوف‌ خواهد شد شريك‌ خواهم‌ بود: گله‌ خدا را كه‌ نزد شما است‌، شباني‌ كنيد، نه‌ با زور، بلكه‌ از روي‌ ميل‌، بر حسب‌ خداوند بخاطر سود قبيح‌، بلكه‌ با تمام‌ دل، نه‌ با خداوندي‌ نمودن‌ بر آناني‌ كه‌ بعنوان‌ سهم‌ شما تعين‌ شده‌ اند، بلكه‌ با نمونه‌ بودن‌ براي‌ گله. و هنگامي‌ كه‌ شبان‌ كل‌ ظاهر مي¬شود، تاج‌ جلال‌ را كه‌ پژمرده‌       نمي¬گردد بدست‌ مي¬آوريد . 
 اين‌ است‌ سخن‌ خدا.   - خدا را سپاس‌ باد. 
 
 مزمور برگردان‌               مزمور 23 
 - خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود 
  در مرتعهاي‌ سبز مرا مي‌خواباند.  
 نزد آبهاي‌ راحت‌ مرا رهبري‌ مي‌كند. 
 جان‌ مرا برمي‌گرداند.  
 و به‌ خاطر نام‌ خود به‌ راههاي‌ عدالت‌ هدايتم‌ مي‌نمايد. 
- خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود 
 چون‌ در وادي‌ سايه موت‌ نيز راه‌ روم‌  
 از بدي‌ نخواهم‌ ترسيد زيرا تو با من‌ هستي‌.  
 عصا و چوب‌دستي‌ تو مرا تسلي‌ خواهد داد. 
- خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود 
 سفره‌اي‌ براي‌ من‌  
 به‌ حضور دشمنانم‌ مي‌گستراني‌.  
 سر مرا به‌ روغن‌ تدهين‌ كرده‌اي‌  
 و كاسه‌ام‌ لبريز شده‌ است‌. 
- خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود 
هرآينه‌ نيكويي‌ و رحمت‌  
تمام‌ ايام‌ عمرم‌ در پي‌ من‌ خواهد بود.  
و در خانه‌ خداوند ساكن‌ خواهم‌ بود تا ابدالاباد. 
- خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود 
 
  سرود قبل‌ از انجيل‌ متي 16/18 
تو پطرس‌ هستي‌ و بر اين‌ صخره‌ كليساي‌ خود را بنا خواهم‌ كرد.  
 
  
 انجيل‌  متي 16/13-19 
 (تو پطرس هستي، كليدهاي ملكوت آسمان را به تو خواهم داد.) 
 بخشي‌ از انجيل‌ متي  - درود بر تو اي‌ خداوند. 
 هنگامي‌ كه‌ عيسي‌ به‌ ناحيه‌ قيصريه‌ فيليپس‌ آمد، از شاگردان‌ خود پرسيد: "به‌ گفته‌ مردم‌ پسر انسان‌ كيست‌؟"  و آنان‌ گفتند: "برخي‌ مي‌گويند يوحناي‌ تعميد دهنده‌، برخي‌ الياس‌ و بعضي‌ ديگر ارمياء يا يكي‌ از پيامبران‌".  او به‌ ايشان‌ گفت‌: "اما به‌ گفته‌ شما من‌ كيستم‌؟"  آنگاه‌ شمعون‌ پطرس‌ درجواب‌ گفت‌: "تو مسيح‌ هستي‌، پسر خداي‌ زنده‌".  عيسي‌ در جواب‌ او گفت‌: "خوشابحال‌ تو، اي‌ شمعون‌ پسر يونا، زيرا جسم‌ و خون‌ اين‌ را برتو آشكار نكرد، بلكه‌ پدر من‌ كه‌ در آسمان‌ است‌. و من‌ به‌ تو مي‌گويم‌ كه‌ تو پطرس‌ هستي‌ و بر اين‌ صخره‌ كليساي‌ خود را بنا خواهم‌ كرد و دروازه‌هاي‌ ديار مرگ‌ بر آن‌ استيلا نخواهد يافت‌. كليدهاي‌ ملكوت‌ آسمان‌ را به‌ تو خواهم‌ داد: آنچه‌ در زمين‌ ببندي‌ در آسمان‌ بسته‌ و آنچه‌ در زمين‌ بگشايي‌ در آسمان‌ گشوده‌ خواهد گشت‌". آنگاه‌ به‌ شاگردان‌ دستور داد كه‌ به‌ هيچكس‌ نگويند او مسيح‌ است‌. 
 اين‌ است‌ سخن‌ خداوند.   - ستايش‌ بر تو اي‌ مسيح‌. 
 
تعمق 
عيد امروز يادآور رسالت خاصي است كه مسيح به پطرس رسول مي¬دهد: "تو پطرس هستي و بر اين صخره كليساي خود را بنا خواهم كرد... كليدهاي ملكوت آسمان را به تو خواهم داد: آنچه در زمين ببندي در آسمان بسته و آنچه در زمين بگشايي، در آسمان گشوده خواهد گشت " (انجيل امروز). مسيح به گونه¬اي خاص براي او دعا مي¬كند تا ايمانش از بين نرود و برادرانش را استوار گرداند (ر.ك. به لوقا 22/32) 
 بنابراين "كرسي پطرس" به تاج و تخت يا اقتداري دنيوي اشاره نمي¬كند، بلكه بيانگر رسالت شباني پطرس و جانشينان او يعني پاپها مي¬باشد كه به نام مسيح، يكتا شبان، گوسفندان او را شباني مي¬كنند. رسالت اين شبانان آن است كه ايمانداران را با تعاليم درست خود، از "ايماني تزلزل ناپذير" برخوردار سازند، در جهت اتحاد مسيحيات بكوشند، "در رأس محبت قرار داشته" (ر.ك. به نامه حضرت ايگناتيوس به روميان)، همه تعميديافتگان را در يك نان و يك جام سهيم سازند. 
 
* دعا كنيم كه حضرت پاپ براي همه مسيحيان، اصل و اساس مرئي اتحاد كليسا در يك ايمان باشد. 
* براي حضرت پاپ دعا كنيم تا در رسالت خطيري كه به عهده دارند هميشه از هدايت روح¬القدس برخوردار باشند و ايمانداران را با تعاليم حيات¬بخش مسيح تغذيه و شباني نمايند.