در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


نان روزانه فارسی کاتولیک

 

📚قرائت جمعه - ۸ دسامبر۲۰۲۳ -۱۷ آذر ۱۴۰۲

 

 دسامبر 
جشن‌ مريم‌ عذرا بارآورده‌ شده‌ بدون‌ گناه‌ 
 
  قرائت‌ اول  پيدايش‌ 3/9-15و20 
 (دشمني‌ در ميان‌ زن‌ و تو مي‌گذارم‌) 
 بخشي‌ از كتاب‌ پيدايش‌ 
  پس‌ از آن كه‌ آدم‌ از درخت‌ خورد، خداوند خدا، او را خواند و‌ گفت‌: "كجا هستي‌؟" او گفت‌: "صداي‌ تو را در باغ‌ شنيدم‌ و هراسان‌ شدم‌، زيرا عريانم‌. پس‌ پنهان‌ شدم‌". گفت‌: "كه‌ تو را آگاهي‌ داد عرياني‌؟ آيا از درختي‌ كه‌ تو را قدغن‌ كردم‌ كه‌ از آن‌ بخوري‌، خوردي‌؟" آدم‌ گفت‌: "اين‌ زن‌ كه‌ با من‌ قرار دادي‌ او ميوة‌ درخت‌ را به‌ من‌ داد كه‌ خوردم‌". پس‌ خداوند خدا به‌ زن‌ گفت‌: "اين‌ چه‌ كاري‌ است‌ كه‌ كردي‌؟" زن‌ گفت‌: "مار مرا اغواء نمود كه‌ خوردم‌". پس‌ خداوند مار را گفت‌: "چون‌ چنين‌ كردي‌ از جميع‌ چهارپايان‌ و حيوانات‌ صحرا ملعون‌تري‌. بر شكمت‌ راه‌ خواهي‌ رفت‌ و تمام‌ ايام‌ عمرت‌ خاك‌ خواهي‌ خورد و دشمني‌ در ميان‌ تو و زن‌ و در ميان‌ نسل‌ تو و نسل‌ او مي‌گذارم‌ و او سر تو را خواهد كوفت‌ و تو پاشنه‌ او را خواهي‌ زد". و آدم‌ زن‌ خود را حوا ناميد زيرا كه‌ او مادر همة‌ زندگان‌ است‌. 
 اين‌ است‌ سخن‌ خدا.  - خدا را سپاس‌ باد. 
 
 مزمور برگردان مزمور 98/1-5 
 - شگفتي هاي‌ مهرت‌ را، اي‌  خداوندا، نظاره‌ كرده‌ايم‌. 
  براي‌ خداوند سرود تازه‌اي‌ بسراييد 
  زيرا كه‌ او اعمال‌ شگفتي‌ بجا آورده‌ است‌ 
  دست‌ راست‌ او و بازوي‌ مقدسش‌ نجات‌ را آورده‌اند. 
- شگفتي هاي‌ مهرت‌ را، اي‌ خداوندا، نظاره‌ كرده‌ايم‌. 
  خداوند نجات‌ خود را آشكار كرده‌ است‌ 
  و عدالت‌ خويش‌ را به‌ ملت ها ظاهر نموده‌، 
  امانت‌ و رحمت‌ خويش‌ را براي‌ خاندان‌ اسرائيل‌ به‌ يادآورده‌ است‌. 
- شگفتي هاي‌ مهرت‌ را، اي‌  خداوندا، نظاره‌ كرده‌ايم‌. 
  جميع‌ كرانه‌ هاي‌ زمين‌ 
  نجات‌ خداي‌ ما را ديده‌اند. 
  اي‌ تمامي‌ زمين، خداوند را بخوانيد 
  آواز شادي‌ خود را طنين‌ اندازيد. 
- شگفتي هاي‌ مهرت‌ را، اي‌ خداوندا، نظاره‌ كرده‌ايم‌. 
 
 قرائت‌ دوم افسسيان‌ 1/3-6و11-12 
 (خدا ما را پيش‌ از بنياد جهان‌ در مسيح‌ برگزيد) 
 بخشي‌ از رساله‌ پولس‌ رسول‌ به‌ افسسيان‌ 
  اي‌ برادران‌، خدا و پدر خداوند ما عيساي‌ مسيح‌ متبارك‌ باد كه‌ ما را در مكان هاي‌ آسماني‌، در مسيح‌ با هر بركت‌ روحاني‌ مبارك‌ ساخته‌ است‌. اينچنين‌ او ما را پيش‌ از بنياد جهان‌ در وي‌ برگزيد تا در حضور او در محبت‌، مقدس‌ و بي‌ عيب‌ باشيم‌، و ما را از پيش‌ مقرر نمود‌ كه‌ بر حسب‌ خشنودي‌ اراده‌اش‌، توسط‌ عيساي‌ مسيح‌ پسرخواندگان‌ او باشيم‌ جهت‌ ستايش‌ جلال‌ فيضش‌ كه‌ ما را در آن‌ حبيب‌ از آن‌ مستفيض‌ گردانيد. 
  همچنين‌ در اوست‌ كه‌ كه‌ ما به عنوان‌ ميراث‌ وي‌ برگزيده‌ شديم‌، طبق‌ نقشة‌ او كه‌ همه‌ چيز را مطابق‌ تصميم‌ اراده‌اش‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند، از قبل‌ معين‌ شديم‌ تا جهت‌ ستايش‌ جلالش‌ كساني‌ باشيم‌ كه‌ از پيش‌ به‌ مسيح‌ اميد بسته‌اند. 
 اين‌ است‌ سخن‌ خدا.  _ خدا را سپاس‌ باد. 
 
 سرود قبل‌ از انجيل‌  ر.ك‌. به ‌لوقا 1/28و42 
 هللويا - شادي‌ نما، اي‌ مريم‌ سرشار از نعمت‌، خداوند با توست‌، 
 در ميان‌ همه‌ زنان‌ تو مبارك‌ هستي‌. - هللويا. 
  
انجيل‌  لوقا 1/26-38 
 (شادي‌ نما اي‌ سرشار از نعمت‌، خداوند با توست‌) 
 بخشي‌ از انجيل‌ لوقا   - درود بر تو اي‌ خداوند. 
  در آن‌ هنگام‌، جبرئيل‌ فرشته‌ از جانب‌ خدا به‌ شهري‌ در جليل‌ به‌ نام‌ ناصره‌، نزد باكره‌اي‌ كه‌ نامزد مردي‌ به‌ نام‌ يوسف‌ - از خاندان‌ داود بود - فرستاده‌ شد و نام‌ باكره‌ مريم‌ بود. او داخل‌ شده‌ به‌ مريم‌ گفت‌: "شادي‌ نما، اي‌ سرشار از نعمت‌، خداوند با توست‌". 
  وي‌ از اين‌ سخن‌ سخت‌ مضطرب‌ گشت‌ و از خود پرسيد كه‌ معناي‌ اين‌ سلام‌ چيست‌. ولي‌ فرشته‌ به‌ او گفت‌: " اي‌ مريم‌، مترس‌، چرا كه‌ نزد خدا فيض‌ يافته‌اي‌. اينك‌ باردار مي گردي، ‌ پسري‌ به‌ دنيا خواهي‌ آورد و او را عيسي‌ خواهي‌ ناميد. او بزرگ‌ خواهد بود و پسر باريتعالي‌ خوانده‌ خواهد شد. خداوند، خدا تخت‌ پدرش‌ داود را به‌ وي‌ خواهد داد. او تا ابد بر خاندان‌ يعقوب‌ سلطنت‌ خواهد كرد و سلطنتش‌ را پايان‌ نخواهد بود". 
  مريم‌ به‌ فرشته‌ گفت‌: "اين‌ چگونه‌ مي‌شود زيرا من‌ مردي‌ را نمي‌شناسم‌؟" فرشته‌ گفت‌: "روح‌ القدس‌ بر تو خواهد آمد و قدرت‌ باريتعالي‌ بر تو سايه‌ خواهد افكند. از اين‌ رو آن‌ مولود، قدوس‌ و پسر خدا خوانده‌ خواهد شد. اينك‌ خويشاوند تو اليزابت‌ نيز در پيري‌ خود، باردار پسري‌ است‌ و او كه‌ نازا خوانده‌ مي‌شد، اكنون‌ در ماه‌ ششم‌ خود است‌، زيرا هيچ‌ چيز براي‌ خدا محال‌ نيست‌".
 
آنگاه‌ مريم‌ گفت‌: "اينك‌ كنيز خداوند، مرا بر حسب‌ سخن‌ تو واقع‌ شود". و فرشته‌ از نزد او رفت‌. 
 اين‌ است‌ سخن‌ خداوند.  - ستايش‌ بر تو، اي‌ مسيح‌. 
 
تعمق  
امروز كليساي‌ زائر در سراسر جهان‌، با شادماني‌ جشن‌ مريم‌ عذرا بارآورده‌ شده‌ بدون‌ گناه‌ را برگزار مي‌كند. اگر چه‌ اعتقاد به‌ بدون‌ گناه‌ بارآورده‌ شدن‌ مريم‌ از قرن¬ها پيش‌ در كليساهاي‌ شرق‌ و غرب‌ وجود داشته‌، حكم‌ رسمي‌ آن‌ به صورت‌ تعليم‌ كليسا، در هشتم‌ دسامبر سال‌ 1854 توسط‌ پاپ‌ پيوس‌ نهم‌ اعلام‌ گرديد: "مريم‌ عذراي‌ مقدس‌ از اولين‌ لحظه‌ بارآورده‌ شدنش‌، توسط‌ عطيه‌ بي‌نظير فيض‌ و امتيازي‌ انحصاري‌ از جانب‌ خداي‌ متعال‌، به واسطه‌ سزاواري¬هاي‌ عيساي‌ مسيح‌، نجات‌ دهنده‌ بشريت‌، از هر لكه‌ گناه‌ اوليه‌ مصون‌ نگاه‌ داشته‌ شد". 
 بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ امتياز خاص‌ حضرت‌ مريم‌ او را خارج‌ از نجات‌ عيساي‌ مسيح‌ كه‌ يگانه‌ نجات¬دهنده‌ است‌، قرار نمي‌دهد، بلكه‌ بر عكس‌ مريم‌ اولين‌ و بزرگترين‌ پيروزي‌ عمل‌ نجات‌ اوست‌. والاترين‌ عمل‌ قدرت‌ نجات¬بخش‌ مسيح‌ صرفاً شفا از گناه‌ نيست‌، بلكه‌ پيشگيري‌ از آن‌ نيز هست‌. مريم‌ بيش‌ از همه‌ ما از فيض‌ نجات‌ برخوردار شده‌ است‌ و به همين‌ خاطر همانگونه‌ كه‌ سرود ستايش‌ وي‌ به خوبي‌ بيانگر آنست‌ (لوقا 1/46-55) او بيش‌ از ما و نه‌ كمتر از ما دليل‌ حق¬شناسي‌ و سپاسگزاري‌ از مسيح‌ را دارد. 
 درست‌ است‌ كه‌ حضرت‌ مريم‌ به خاطر آنكه‌ برگزيده‌ شده‌ بود تا مادر پسر خدا گردد، توسط‌ امتيازي‌ خاص‌ و خارق¬العاده‌، از ابتداي‌ وجودش‌ عاري‌ از گناه‌ نگاه‌ داشته‌ شد، اما عظمت‌ او در اين‌ است‌ كه‌ وي‌ به اين‌ دعوت‌ پاسخ‌ مثبت‌ داد و در عين‌ حال‌ با اينكه‌ تماماً به‌ اين‌ تعهد وفادار ماند، به عنوان‌ يك‌ نوزاد، يك‌ طفل‌، يك‌ زن‌ جوان‌، يك‌ همسر و يك‌ مادر، حالتي‌ غيرعادي‌ و متفاوت‌ با سايرين‌ نداشت‌. حضرت‌ مريم‌ به‌ همه‌ ما نشان‌ مي‌دهد كه‌ برخورداري‌ از تقدس‌ در زندگي‌ عادي‌ روزمره‌ ممكن‌ است‌ و اينكه‌ اگر ما در سر راه‌ خدا مانع‌ ايجاد نكنيم‌، او قادر است‌ در ما كارهاي‌ عظيم‌ به عمل‌ آورد. 
 در فصل‌ ورود، كليسا به‌ گونه‌اي‌ خاص‌ از ما دعوت‌ مي‌كند كه‌ ايمان‌ خود را به‌ عيساي‌ مسيح‌ و تعهدمان‌ را در پيروي‌ از او تجديد نماييم‌. به‌ ياد داشته‌ باشيم‌ كه‌ توسط‌ راز تعميد ما نيز از چنگال‌ گناه‌ اوليه‌ آزاد شده‌، فرزندان‌ خدا گشته‌ايم‌، زيرا همانگونه‌ كه‌ حضرت‌ پولس‌ به‌ ما مي‌گويد: "او (خدا) ما را پيش‌ از بنياد جهان‌ در وي‌ (مسيح‌) برگزيد تا در حضور او مقدس‌ و بي‌عيب‌ باشيم‌... و توسط‌ عيساي‌ مسيح‌ پسرخواندگان‌ او باشيم‌" (قرائت‌ دوم‌). 
 تحسين‌ و احترامي‌ كه‌ براي‌ حضرت‌ مريم‌ داريم‌ نبايد بين‌ او و ما فاصله‌ ايجاد كند، بلكه‌ بايد به خاطر داشته‌ باشيم‌ كه‌ در وفاداري‌ به‌ تعهدات‌ تعميدمان‌، والاترين‌ نمونه‌ براي‌ ما حضرت‌ مريم‌ است‌، كنيز فروتن‌، مطيع‌، فداكار و پر مهر خدا. 
٭ حضرت‌ مريم‌ در جواب‌ فرشته‌ گفت‌: "اينك‌ كنيز خداوند، مرا بر حسب‌ سخن‌ تو واقع شود" (لوقا 1/37). چگونه‌ در زندگي‌ خود سعي‌ مي‌كنم‌ با فروتني‌ و اطاعت‌ حضرت‌ مريم‌، اراده‌ خدا را بپذيرم‌ و آن را با شادماني‌ انجام‌ دهم‌؟