در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

آرشیو فایلهای رادیو فارسی کاتولیک

رادیو فارسی کاتولیک

پنجشنبه -۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ -۷ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

چهارشنبه -۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ -۶ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

سه شنبه- ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ -۵ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

دوشنبه - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲- ۴ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

یکشنبه (روز خداوند) -۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۳ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

شنبه -۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۲ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

جمعه -۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۱ مهر ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

پنجشنبه -۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

چهارشنبه -۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ -۳۰ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

سه شنبه- ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ -۲۹ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

دوشنبه - ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲- ۲۸ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

یکشنبه (روز خداوند) -۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۲۷ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

شنبه -۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۲۶ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

جمعه -۹ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

پنجشنبه -۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

چهارشنبه -۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ -۲۳ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

سه شنبه- ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ -۲۲شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

دوشنبه - ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲- ۲۱ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

یکشنبه (روز خداوند) -۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱رادیو فارسی کاتولیک

شنبه -۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲ - ۱۹ شهریور ۱۴۰۱