در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

آرشیو آیین های مقدس

پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ - ۲۴ مرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۸ آگوست ۲۰۲۱ - ۱۷ مرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱ آگوست ۲۰۲۱ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ - ۳ مرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱ - ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ - ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۴ ژوئیه ۲۰۲۱ - ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ - ۶ تیرماه ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - جشن قلب مقدس عیسی - ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۶ ژوئن ۲۰۲۱ - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۳۰ می ۲۰۲۱ - ۹ خرداد ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - جشن پنطیکاستپیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱۶ می ۲۰۲۱ - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۹ می ۲۰۲۱ - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء‌ربانی (قربانی مقدس) - ۲ می ۲۰۲۱ - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۲۵ آپریل ۲۰۲۱ - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس) - ۱۸ آپریل ۲۰۲۱ - ۲۹ فروردین ۱۴۰۰پیام حضرت پاپ

عشاء ربانی (قربانی مقدس ) - یکشنبه (روز خداوند)- ۱۱ آپریل ۲۰۲۱