در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

انجیل ایمان

تاریخ آپلود: 5/3/2020 10:07:38 PM
نویسنده : مریل سی. تنی *** ترجمه : سارو خاچیکی *** انتشارات ایلام *** هدف اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل متن موجود انجیل یوحنا است طوری که هدف، موضوع و تعلیم رو به گسترش نویسنده بوضوح آشکار شود. ::: ::: ::: از اینرو نویسنده، انجیل یوحنا را در سه بخش مورد تحلیل قرار می دهد. ::: ::: ::: در بخش نخست ساختار انجیل که شامل نگرشی کلی به روش های تقسیم بندی انجیل یوحنا است، و نتیجتا پس از تفسیر دقیق، کلیدی به دست خواهد داد که خود انجیل یوحنا در اختیار خواننده می گذارد. ::: ::: ::: بخش دوم، “تحلیل متن انجیل”، شامل تشریح متن خواهد بود و دوران های مختلف زندگی عیسی مسیح را از دیدگاه یوحنا نشان خواهد داد. ::: ::: ::: بخش سوم، “تحلیل موضوعی انجیل”، ارائه یک نتیجه گیری موضوعی خواهد بود از محتوای انجیل تحت عنوان های مختلفی که از جمله بندی های خود انجیل اخذ شده است.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید