در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک

تاریخ آپلود: 1/7/2019 6:36:53 AM
توضیح ادمین : لطفا در مطالعه این کتاب به دو نکته دقت فرمائید: ۱- در شماره ۴۹۹ ترجمه شده کلیسای کاتولیک مریم مقدس را می ستاید - ستایش با پرستش فرق می کند. پرستش مختص به خداست اما ستایش به معنای «خوبی و نیکویی کسی را گفتن» و « تکریم و احترام » است. بنابراین ما مریم مقدس را مورد تکریم و احترام قرار می دهیم. ۲- در گفتار پنجم از شماره ۶۳۳ به بعد در کتاب ترجمه شده که عیسی به جهنم رفت. خیر - باید ترجمه میشد به دنیای مردگان یا چاه هاویه رفت. جهنم مکان مجازات گناهکاران است و بهشت نیز یعنی قلمرو پادشاهی خدا و در حضور خداوند زندگی کردن میباشد. دنیای مردگان یا برزخ جایی است که مردگان در انتظار داوری خداوند هستند و محل تطهیر برای کسانی است که باید اول طاهر شوند بعد بتوانند وارد بهشت شوند.