در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود نگاه مسیحت نسبت به رفتار با زن و چگونه صحبت کردن با زن و حق حقوقی چیست  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود نگاه مسیحت نسبت به رفتار با زن و چگونه صحبت کردن با زن و حق حقوقی چیست

با درود 

افسسیان ۵: ۲۲-۳۳

« ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را.

 زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهندة بدن است.
 لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند.
 ای شوهران، زنان خود را محبّت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبّت نمود و خویشتن را برای آن داد.
 تا آن را به غسلِ آب به‌وسیلة کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید،
 تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکّه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدّس و بی‌عیب باشد.
 به همینطور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبّت نمایند زیرا هرکه زوجة خود را محبّت نماید، خویشتن را محبّت می‌نماید.
 زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می‌کند، چنانکه خداوند نیز کلیسا را.
 زانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم، از جسم و از استخوانهای او.
 از اینجاست که مرد، پدر و مادر را رها کرده، با زوجة خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود.
 این سرّ، عظیم است، لیکن من دربارة مسیح و کلیسا سخن می‌گویم.
 خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را مثل نَفْس خود محبّت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.»
 
شاید این تعالیم صوتی برای شما نیز مفید باشد:
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!