در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما خادمین خداوند ابتدا از شما عزیزان خداوند سپاسگذارم در سوال قبلی در ابتدا منظورم تمامیت حیات پدر در پسر عزیزش است و این اصول تثلیث است که در همه به وسیله روح القدس شهادت می دهد، شما درست گفتین که ذات الهی و ذات انسانی یشوعا مسیح یکی است و آن هم به علت مجسم شدن مسیح، همان خالق جهان است، در مورد دخیل بودن مریم در ذات الهی یشوعا، در انجیل یوحنا، مسیح خداوند نصب نامه ندارد و عزلی و ابدی است بنام پسر خدا در انجیل یوحنا که از ابتدا لوگوس بود و لوگوس با خدا و خود خدا بود و جهان به واسطه او آفریده شد ( انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۱ الی ۳) و نامی از مریم نیست و کلام خدا، بعد از شهادت یهیی اینطور توصیف می کند او که از آسمان آمده است بالاتر از همه است و آنکه زمینی است از چیزهای زمینی سخن می گوید اما او که از آسمان است برتر از همه است، او بر آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد و هیچ کس نمی پذیرد و پدر مهر تایید بر وی زده( انجیل یوحنا باب ۳ آیه ۳۱ الی ۳۴) با این اوصاف یشوعا توسط روح القدس و تجربه در روح القدس و خواندن کلام، رشد نموده و در حکمت و قامت به عنوان پسر انسان یا همان کوبنده سر مار رشد کرده، اما رشد و پری او که پر از فیض و راستیست به مریم و تربیت مریم و زاییدن مریم ارتباطی ندارد، در ذات انسانی، پسر انسان از مریم باکره و نصب نامه داود و ناتان می باشد. یشوعا ذات انسانی و الهیش یکی می باشد اما کالبد انسانیش را بدون گرفتن حیات الهی از مریم بوده و فقط گوشت و استخوان از مریم نوجوان گرفته که خالق گوشت و استخوان یشوعا در مریم هم خداست، اگر شما بگویید روح القدس مادر الهی مسیح است، درست است، اما مریم انسان است و تابع روح القدس و همچنین محتاج به نجات الهی می باشد و مریم تنها از چیزهای زمینی می داند و هیچ راهنمایی الهی و آسمانی در کودکی به مسیح ننموده، حتی مسیح در ۱۲ سالگی به اراده پدر آسمانی در معبد مانده، تعلیم داد که والدینش خبر نداشتند و فرمود در خانه پدرم باشم و مریم و یوسف منظورش را نفهمیدند( انجیل لوقا باب ۲ آیه ۴۱ الی ۵۰) حتی در عروسی قانا، مسیح به مریم فرمود مرا با تو چه کار است ای زن، ساعت من نرسیده، منظور یشوعا این بود که من تابع دستور پدر آسمانی هستم و تابع تو نیستم و از پدرم مشورت می گیرم و باید بسنجم آیا اراده پدر هست این کار را انجام دهم؟، حتی زمان مصلوب شدنش به اراده پدر بود و علت اینکه مریم به خدمتکاران عروسی گفت هر کاری به شما می گوید بکنید، یعنی من کاره ای نیستم، هر چیزی می خواهید به عیسی بگویید و عیسی هر کاری به شما می گوید انجام دهید( انجیل یوحنا باب ۲ آیه ۱ الی ۵) حتی بعد از قیام مسیح، مریم مجدلیه خواست او را بگیرد و مسیح فرمود، بر من میاویز و مرا کنترل نکن، اول می بایست اراده پدر را بجا آورم و به نزد پدر بروم و تو فقط به شاگردانم بگو که من از مردگان قیام نموده و به نزد پدر می روم( انجیل یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۴ الی ۱۸)این شواهد نشان می دهد که مسیح به عنوان پسر خدا، از کودکی تابع پدر بوده که روح قدوس خدا، به عنوان شاهد و معلم مسیح و آماده کننده مسیح به عنوان پسر انسان و رسیدن به پری فیض و راستی خدا می باشد که برای شروع اراده پدر پس از تعمید توسط یحیی، پدر، پسر را جلال داده و از محبتش به پسر می فرماید و روح القدس برای شهادت، مسیح را به بیابان می برد، پس مسیح از شیر مریم برای رشد گوشت و استخوانش نوشید نه رشد الهی، که خالق این شیر خداست و الوهیت مسیح، اختیاریست که پدر به خاطر خشنودیش از پسر عزیزش به او داده و به شیر مریم ارتباطی ندارد( کولسیان باب یک آیه ۱۹ و ۲۰) در مورد شفاعت، ما زنده هستیم و قادر به شفاعت هم هستیم، تا زمانی که در این جهان در کلیسا زنده هستیم، تا نور و نمک جهان بوده و اراده پدر عزیز آسمانی را روی زمین انجام دهیم،آن هم به خاطر اختیاریست که مسیح به ایمانداران کلیسا برای انجام ملکوت آسمان روی زمین داده و زمانی که ما از این جهان برویم به فردوس می رویم و دیگر ماموریتی در این جهان نداریم و قدرت شفاعت نداریم، روح قدوس خدا عطایا را بر حسب اراده پدر به اشخاص جدید عطا می کند و آنها که در مسیح آرامش یافته اند به انتخاب خداوند برای سلطنت هزاره خداوند گزینش می گردند. ما در آسمان کلیسا نداریم، زیرا در آسمان به وسیله پدر عزیز و مسیح که دست راستش هست ملکوت اجرا می شود و نیازی به شفاعت نیست، زیرا آنجا ملکوت به دست تخت نشین و بره می باشد که طومار تاریخ تا ابد در دستانش است نه فوت شدگان( مکاشفه باب ۵) در مورد کلیسا قرنطس شما درست فرمودین و پولس به همین دلیل آنها را کودک شیر خوار خواند( اول قرنطیان باب ۲ آیه ۱ و۲ )و در باب ۱۱ آیه ۱۶ پولس به حداقل پوشش اشاره و می فرماید که در کلیساهای خدا، غیر از این رسم دیگری نیست) در مورد خدمت زنان، اسامی زیادی در رساله های پولس می باشد، اما نوع خدمت آنها مشخص نشده و من نگفتم زنها نمی توانند خدمت کنند، اما زنها حق تعلیم ندارند اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱۲ و باب ۳ آیه ۲ به تعلیم ندادن زن اشاره دارد و اینکه مردها که به خدمت تعلیم هستند تنها شوهر وفادار یک زن هستند و موضوع عدم تعلیم زنان به بی نظمی کلیسا قرنطس ارتباطی نداشته و مرتبط با وظایف رهبران کلیساها می باشد و در رساله تیتوس باب ۲ آیه ۳ و ۴، تنها زنان سالخورده اجازه تعلیم زنان جوانتر که تسلیم بودن از شوهر و خدمت به خانواده هست بیاموزند خداوند به شما برکت و سلامتی دهد، اما وقتی خداوند ما به زودی بازگردد چه خواهد گفت، الحال که جهان آلوده و زنجیرهای ابلیس باز است، خداوند به همه ما کنیزانش فروتنی در خود که راه صلیب است عطا فرماید و قوت عطا فرماید که مطابق کلامش در امانت در کنار هم بایستیم و چشم به آسمان منتظر آمدنش باشیم آمین ای خداوند ما و ای خدای ما  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

درود بر شما خادمین خداوند ابتدا از شما عزیزان خداوند سپاسگذارم در سوال قبلی در ابتدا منظورم تمامیت حیات پدر در پسر عزیزش است و این اصول تثلیث است که در همه به وسیله روح القدس شهادت می دهد، شما درست گفتین که ذات الهی و ذات انسانی یشوعا مسیح یکی است و آن هم به علت مجسم شدن مسیح، همان خالق جهان است، در مورد دخیل بودن مریم در ذات الهی یشوعا، در انجیل یوحنا، مسیح خداوند نصب نامه ندارد و عزلی و ابدی است بنام پسر خدا در انجیل یوحنا که از ابتدا لوگوس بود و لوگوس با خدا و خود خدا بود و جهان به واسطه او آفریده شد ( انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۱ الی ۳) و نامی از مریم نیست و کلام خدا، بعد از شهادت یهیی اینطور توصیف می کند او که از آسمان آمده است بالاتر از همه است و آنکه زمینی است از چیزهای زمینی سخن می گوید اما او که از آسمان است برتر از همه است، او بر آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد و هیچ کس نمی پذیرد و پدر مهر تایید بر وی زده( انجیل یوحنا باب ۳ آیه ۳۱ الی ۳۴) با این اوصاف یشوعا توسط روح القدس و تجربه در روح القدس و خواندن کلام، رشد نموده و در حکمت و قامت به عنوان پسر انسان یا همان کوبنده سر مار رشد کرده، اما رشد و پری او که پر از فیض و راستیست به مریم و تربیت مریم و زاییدن مریم ارتباطی ندارد، در ذات انسانی، پسر انسان از مریم باکره و نصب نامه داود و ناتان می باشد. یشوعا ذات انسانی و الهیش یکی می باشد اما کالبد انسانیش را بدون گرفتن حیات الهی از مریم بوده و فقط گوشت و استخوان از مریم نوجوان گرفته که خالق گوشت و استخوان یشوعا در مریم هم خداست، اگر شما بگویید روح القدس مادر الهی مسیح است، درست است، اما مریم انسان است و تابع روح القدس و همچنین محتاج به نجات الهی می باشد و مریم تنها از چیزهای زمینی می داند و هیچ راهنمایی الهی و آسمانی در کودکی به مسیح ننموده، حتی مسیح در ۱۲ سالگی به اراده پدر آسمانی در معبد مانده، تعلیم داد که والدینش خبر نداشتند و فرمود در خانه پدرم باشم و مریم و یوسف منظورش را نفهمیدند( انجیل لوقا باب ۲ آیه ۴۱ الی ۵۰) حتی در عروسی قانا، مسیح به مریم فرمود مرا با تو چه کار است ای زن، ساعت من نرسیده، منظور یشوعا این بود که من تابع دستور پدر آسمانی هستم و تابع تو نیستم و از پدرم مشورت می گیرم و باید بسنجم آیا اراده پدر هست این کار را انجام دهم؟، حتی زمان مصلوب شدنش به اراده پدر بود و علت اینکه مریم به خدمتکاران عروسی گفت هر کاری به شما می گوید بکنید، یعنی من کاره ای نیستم، هر چیزی می خواهید به عیسی بگویید و عیسی هر کاری به شما می گوید انجام دهید( انجیل یوحنا باب ۲ آیه ۱ الی ۵) حتی بعد از قیام مسیح، مریم مجدلیه خواست او را بگیرد و مسیح فرمود، بر من میاویز و مرا کنترل نکن، اول می بایست اراده پدر را بجا آورم و به نزد پدر بروم و تو فقط به شاگردانم بگو که من از مردگان قیام نموده و به نزد پدر می روم( انجیل یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۴ الی ۱۸)این شواهد نشان می دهد که مسیح به عنوان پسر خدا، از کودکی تابع پدر بوده که روح قدوس خدا، به عنوان شاهد و معلم مسیح و آماده کننده مسیح به عنوان پسر انسان و رسیدن به پری فیض و راستی خدا می باشد که برای شروع اراده پدر پس از تعمید توسط یحیی، پدر، پسر را جلال داده و از محبتش به پسر می فرماید و روح القدس برای شهادت، مسیح را به بیابان می برد، پس مسیح از شیر مریم برای رشد گوشت و استخوانش نوشید نه رشد الهی، که خالق این شیر خداست و الوهیت مسیح، اختیاریست که پدر به خاطر خشنودیش از پسر عزیزش به او داده و به شیر مریم ارتباطی ندارد( کولسیان باب یک آیه ۱۹ و ۲۰) در مورد شفاعت، ما زنده هستیم و قادر به شفاعت هم هستیم، تا زمانی که در این جهان در کلیسا زنده هستیم، تا نور و نمک جهان بوده و اراده پدر عزیز آسمانی را روی زمین انجام دهیم،آن هم به خاطر اختیاریست که مسیح به ایمانداران کلیسا برای انجام ملکوت آسمان روی زمین داده و زمانی که ما از این جهان برویم به فردوس می رویم و دیگر ماموریتی در این جهان نداریم و قدرت شفاعت نداریم، روح قدوس خدا عطایا را بر حسب اراده پدر به اشخاص جدید عطا می کند و آنها که در مسیح آرامش یافته اند به انتخاب خداوند برای سلطنت هزاره خداوند گزینش می گردند. ما در آسمان کلیسا نداریم، زیرا در آسمان به وسیله پدر عزیز و مسیح که دست راستش هست ملکوت اجرا می شود و نیازی به شفاعت نیست، زیرا آنجا ملکوت به دست تخت نشین و بره می باشد که طومار تاریخ تا ابد در دستانش است نه فوت شدگان( مکاشفه باب ۵) در مورد کلیسا قرنطس شما درست فرمودین و پولس به همین دلیل آنها را کودک شیر خوار خواند( اول قرنطیان باب ۲ آیه ۱ و۲ )و در باب ۱۱ آیه ۱۶ پولس به حداقل پوشش اشاره و می فرماید که در کلیساهای خدا، غیر از این رسم دیگری نیست) در مورد خدمت زنان، اسامی زیادی در رساله های پولس می باشد، اما نوع خدمت آنها مشخص نشده و من نگفتم زنها نمی توانند خدمت کنند، اما زنها حق تعلیم ندارند اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱۲ و باب ۳ آیه ۲ به تعلیم ندادن زن اشاره دارد و اینکه مردها که به خدمت تعلیم هستند تنها شوهر وفادار یک زن هستند و موضوع عدم تعلیم زنان به بی نظمی کلیسا قرنطس ارتباطی نداشته و مرتبط با وظایف رهبران کلیساها می باشد و در رساله تیتوس باب ۲ آیه ۳ و ۴، تنها زنان سالخورده اجازه تعلیم زنان جوانتر که تسلیم بودن از شوهر و خدمت به خانواده هست بیاموزند خداوند به شما برکت و سلامتی دهد، اما وقتی خداوند ما به زودی بازگردد چه خواهد گفت، الحال که جهان آلوده و زنجیرهای ابلیس باز است، خداوند به همه ما کنیزانش فروتنی در خود که راه صلیب است عطا فرماید و قوت عطا فرماید که مطابق کلامش در امانت در کنار هم بایستیم و چشم به آسمان منتظر آمدنش باشیم آمین ای خداوند ما و ای خدای ما

درود

ای کاش این سوال را در ادامه سوال قبل مینوشتید . متاسفانه به نظر میاد شما قصد اینرا دارید که تعالیم و الهیات خود را تبلیغ کنید. جواب صحبتهایتان را بر اساس دیدگاه کلیسای کاتولیک به شما میگویم و از ادامه بحث پرهیز میکنم. 

نگفتم که ذات الهی و ذات انسانی یشوعا یکی است. حاشا!! به هیچ وجه یکی نیست. بلکه شخصیت مسیح یکی است که دارای دو ذات و دو اراده مستقل و هماهنگ با هم است. یشوعا کاملا ذات الهی و کاملا ذات انسانی دارد.

شما در ادامه به یوحنا اشاره کردید!! مکاشفه یوحنا را هم مد نظر قرار دادید؟

در عروسی قانای جلیل چه اتفاقی افتاد؟ در هنگام مصلوب شدن یشوعا ، مادرش را به چه کسی سپرد؟

در انجیل یوحنا میخوانیم که در عروسی قانا، یشوعا کاملا از درخواست مادرش اطاعت کرد و با همکاری یشوعا (فروتن همچون غلام طبق فیلیپیان ۲: ۶-۱۳) و مادرش (فروتن همچون کنیز خداوند طبق لوقا ۱: ۳۸) اولین نشانه یشوعا اتفاق افتاد و بطور رسمی ماموریت وی آغاز شد. با همکاری مریم و یشوعا نجات واقع گشت. همانگونه که آدم و حوای نخستین با نااطاعتی و غرور خود، گناه و مرگ را به جهان آوردند ،‌با همکاری مریم و یشوعا به عنوان آدم و حوای ثانوی، با محبت و فروتنی و اطاعت آنها، نجات به جهان ما آمد. 

در انجیل یوحنا بر پای صلیب یشوعا مریم را به شاگردی که دوستش میداشت سپرد و او را مادر شاگردی که دوستش داشت خواند.

در انجیل لوقا فصل یک میخوانیم:

فرشته خداوند، جبرائیل به مریم درود میفرستد و نمونه آنرا در کتاب مقدس نداریم.

جبرائیل سپس به او میگوید تو در میان زنان مبارک هستی

الیزابت پر از روح القدس به وی میگوید تو در میان زنان مبارک هستی. و خوشحال است که مادر سرورش نزد وی با فروتنی آمده است. یعنی خودِ حضور مریم برای الیزابت بی نهایت باعث افتخار است و پر از روح القدس، هم خود و هم پسرش وجد میکند.

یعنی اشاره میکند که یوحنای تعمید دهنده در شکمش از شنیدن صدای ««««مریم»»»»  وجد میکند.

« از کجا این به من رسید که مادرِ خداوندِ من، به نزد من آید؟
 زیرا اینک، چون آواز سلام تو گوش زدِ من شد، بچه از خوشی در رَحِم من به حرکت آمد»

مریم نیز در سرود خود میفرماید:

«  زیرا بر حقارتِ کنیزِ خود نظر افکنده است. زین پس، همۀ نسلها خجسته‌ام خواهند خواند»

آیا شما مریم را خجسته خوانده اید؟ هرگز! 

آیا شما شاگرد محبوب یشوعا نیستید؟ آیا مریم به شما سپرده نشده است؟! آیا مریم به کلیسا سپرده نشد؟ 

 

در مکاشفه یوحنا چه میخوانیم؟

مکاشفه ۱۲: ۱- ۱۷

« آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به‌تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت.

    زن آبستن بود و فریادش از درد زایمان بلند بود.
 آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد: اژدهایی سرخ‌فام و عظیم که هفت سر داشت و ده شاخ، و هفت تاج بر سرهایش بود.
  دُمش یک‌ سوّم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فروریخت. اژدها پیش روی آن زن که در آستانۀ زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به‌دنیا آمد، ببلعد.
  آن زن پسری به‌دنیا آورد، فرزند ذکوری که با عصای آهنین بر همۀ قومها فرمان خواهد راند. و فرزند او بی‌درنگ ربوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد.
  و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت هزار و دویست و شصت روز نگهداری کنند.
  و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به‌پیکار ایستادند،
  امّا شکست خوردند و پایگاه خود را در آسمان از دست دادند.
  اژدهای بزرگ به‌زیر افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی می‌کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند.
  آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می‌گفت: «اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما، و اقتدار مسیح او فرارسیده است. زیرا که آن مدّعی برادران ما که شبانه‌روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می‌زند، به‌‌زیر افکنده شده است.
  آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ.
  پس شادی کنید ای آسمانها و ای ساکنان آنها! امّا وای بر تو ای زمین، و وای بر تو ای دریا، که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است، زیرا که می‌داند فرصت چندانی ندارد.»
  و چون اژدها دید که به زمین فروافکنده شده است، به تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور زاده بود.
  امّا دو بالِ آن عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به جایگاهی در بیابان پرواز کند که برای او مهیا شده بود و در آنجا از او، دور از دسترس آن مار، زمانی و زمانها و نیم‌زمانی نگهداری شود.
  آنگاه مار از دهان خود آبی به‌سان رود جاری ساخت تا در پی آن زن روان شود و سیلابْ او را با خود ببرد.
  امّا زمین به یاری زن آمد و دهان گشود و سیلاب را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود، فروخورد.
  آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او بجنگد؛ یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت می‌کنند و شهادت عیسی را نگاه می‌دارند.»

آیا طبق این گفته ها مریم مادر کلیسا نیست؟!

ما به هیچ وجه مریم را نمیپرستیم ولی جایگاه عظیم وی در آسمان را نیز انکار نمیکنیم. 

بلکه او را خجسته و مبارک میخوانیم و از وی تقاضای شفاعت نزد پسرش و نزد پدر آسمانیمان میکنیم زیرا او در کلیسای آسمانی زنده است و نزد خداوندمان است و نزد خداوند بسیار محبوب است.

طبق پیدایش ۳: ۱۵ آیه اینچنین است:

«و عداوت‌ در میان‌ تو و زن‌، و در میان‌ ذُرّیت‌ تو وذریت‌ وی‌ می‌گذارم‌؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی‌ را خواهی‌ کوبید»

طبق این آیه از نسل زن کسی خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید و در عهد جدید پیشگویی به انجام میرسد و از نسل حوای نوین «منجی = معنی یشوعا » بدنیا آمد و سر شیطان را کوبید.

 

در جای دیگه ای از صحبتتان به صراحت گفتین مریم هیچ نقشی در تعلیم یشوعا نداشته. 

شما به طور کامل یشوعا را نشناخته اید.

 

اگر یشوعا در همه چیز شبیه انسان نبود پس طبیعت انسان را کامل به عهده نگرفته و نمیتواند پلی برای نجات باشد.

در انجیل لوقا فصل ۱۲ به  صراحت ازمطیع بودن او از یوسف و مریم صحبت کرده. یشوعا از چه چیزی اطاعت میکرد؟ آیا تعلیمات مادر و پدرش را رد میکرد و اطاعت نمیکرد؟ حاشا.

اگر یشوعا دستشویی نرفته ، خوراک نخورده ، تربیت زمینی نشده ،   نجاری یاد نگرفته ، حرف زدن از مریم و یوسف یاد نگرفته و به قول قرآن از نوزادی شروع کرده باشه حرف زدن و تعلیم دادن پس اون ذات انسانی و اراده انسانی نداشته.

پس اون نباید خسته ، گشنه و تشنه میشد (یوحنا ۴: ۶)  ، نباید از مرگ میترسید و مضطرب میشد (مرقس ۱۴: ۳۳- ۳۶) ، نباید گریه میکرد (یوحنا ۱۱: ۳۳- ۳۵) و نیازی برای دعا مثل ما نداشت تا اراده پدر آسمانی را بداند (متی ۱۴: ۲۳ و لوقا ۶: ۱۲ )  و....

 

او در ذات انسانی خود مانند همه ما بود.

کامل انسانیت ما را به عهده گرفت تا کامل آنرا نجات دهد.  حتی مرد و به دیار مردگان نیز رفت.

 

در ادامه شما روی اعتقاد خود تاکید کردید و انگار نه انگار اینجا محل پرسش است و نه جای تبلیغ عقاید غیر و گفتید ما در آسمان کلیسا نداریم.

 

پس اورشلیم آسمانی که بارها کتاب مقدس تاکید کرده چیست؟ اورشلیم یا شهر خدا یا جمع قوم خدا نام دیگری ندارد؟ ساکنان این شهر آیا قوم خدا نیستند؟ آیا قوم خدا کلیسا نیست؟

آیا کتاب مکاشفه را تا حالا خوانده اید؟ اعضای ملکوت کیستند؟ آیا قوم خدا نیستند؟ آیا هر کسی نجات پیدا کنه جزو قوم نجات یافته خدا  و کلیسای خدا نیست؟

 

در مورد تعلیم زنان:

در کلیسای کاتولیک زنان در صحن کلیسا تعلیم نمیدهند بلکه در محیطهای دیگر ، زیر نظر اسقف که جانشین رسولان مسیح است تعلیم می دهند. در همان رساله به تیطس ۲: ۳-۴ هیچ اشاره نشده که حتما باید تنها زنان سالخورده تعلیم بدهند. از عبارت «فقط» یا «تنها» استفاده نشده.

پس خودتان معترف شدید که بعضی زنان با اجازه رسولان (که یکی از آنها پولس رسول بود) میتوانند تعلیم دهند.

 

در مسیح پاینده باشید.

 

 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!