در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---


نان روزانه

📚 قرائت یکشنبه (روز خداوند) - ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 

 

پدری كه پسر خود را قربانی میكند

 
قرائت اول ۲۲: ۱-۲ ، ۹-۱۸
(رسالت ابراهیم، پدر قوم برگزیده)
بخشی از كتاب پیدایش
 خدا ابراهیم را امتحان كرده و به او گفت: "ای ابراهیم". او گفت: "اینك حاضر هستم". گفت: "پسر خود را كه یگانه تومیباشد و او را دوست میداری، یعنی اسحق را بردار و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یكی از كوههایی كه به تو نشان خواهم داد به عنوان قربانی سوختنی تقدیم كن".
چون به آن مكانی كه خدا به او فرموده بود رسیدند، ابراهیم دست خود را دراز كرده كارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح كند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داده گفت: "ای ابراهیم، ای ابراهیم". او پاسخ داد: "اینك حاضر هستم". گفت: "دست خود را بر پسر دراز مكن، به او هیچ مكن، زیرا الان میدانم كه از خدا میترسی چونكه پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی". آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند كرده قوچی را دید كه شاخهایش در بوته ای گرفتار شده بود. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض
پسر خود به عنوان قربانی سوختنی تقدیم نمود.
 بار دیگر فرشته خداوند از آسمان به ابراهیم ندا در داده گفت: "خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم، چون این كار را كردی و پسر خود، پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، تو را سرشار از بركت خواهم ساخت و اعقاب تو را كثیر خواهم گرداند.
مانند ستارگان آسمان و دانه های شن كه بر كناره دریا است. و اعقاب تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد. از اعقاب تو جمیع امتهای زمین بركت خواهند یافت، زیرا صدای مرا اطاعت نمودی".
 این است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
مزمور برگردان - مزمور ١١٦/ ١٠و ١٥ -١٩
- در زمین زندگان به حضور خداوند سالك خواهم بود.
 من ایمان داشتم حتی هنگامی كه گفتم:
 "شدیدا ً دچار مصیبت گشته ام".
 چه گرانبهاست در نظر خداوند
 موت ایمانداران او.
- در زمین زندگان به حضور خداوند سالك خواهم بود.
 آری، ای خداوند، من بنده تو هستم
 بندهای مرا گشوده ای
 قربانی تشكر به تو تقدیم خواهم نمود
 نام خداوند را خواهم خواند.
- در زمین زندگان به حضور خداوند سالك خواهم بود.
 نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم كرد
 به حضور تمام قوم وی
 در صحنهای خانه خداوند
 در میان تو، ای اورشلیم.
- در زمین زندگان به حضور خداوند سالك خواهم بود.
 
قرائت دوم - رومیان ٨: ٣١ -٣٤
(خدا پسر خود را دریغ نداشت)
بخشی از رساله پولس رسول به رومیان
 ای برادران، درباره این چیزها چه بگوئیم؟ اگر خدا با ما است، كیست كه بر ضد ما باشد؟ او كه پسر خود را دریغ نداشت، بلكه او را برای همه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ كیست كه بر برگزیدگان خدا اتهام وارد كند؟
خداوند كه عادل میسازد، كیست كه محكوم نماید؟ آیا مسیح عیسی كه مرد و بلكه برخاست و به دست راست خدا میباشد و برای ما شفاعت میكند؟
 این است سخن خدا. - خدا را سپاس باد.
 
سرود قبل از انجیل -  ر. ك. به مرقس ٩: ٧
- تو را حرمت و ستایش باد، ای عیسای خداوند.
از آن ابر نورانی ندای پدر آمد كه میگفت: "این پسر محبوب من است، به او گوش دهید".
- تو را حرمت و ستایش باد، ای عیسای خداوند. 
 
انجیل مرقس ۹: ۲-۱۰
(این پسر محبوب من است)
بخشی از انجیل مرقس - درود بر تو ای خداوند.
 شش روز بعد عیسی پطرس، یعقوب و یوحنا را با خود برداشته ایشان را تنها به بالای كوهی بلند در خلوت برد. در مقابل آنان هیئتش تبدیل گشت و لباسهایش درخشان شد بطوری كه هیچكس بر روی زمین نمیتواند چنین سفید كند. الیاس و موسی بر ایشان ظاهر شده، با عیسی گفتگو میكردند.
 پطرس به سخن گفتن پرداخته به عیسی گفت: "ربی، خوب است كه اینجا باشیم، سه خیمه بزنیم، یكی برای تو، یكی برای موسی و یكی برای الیاس". او نمیدانست چه بگوید چون ایشان را ترس فراگرفته بود. ابری برآمده ایشان را پوشانید و صدائی از ابر آمد: "این پسر محبوب من است، به او گوش دهید". ناگهان به اطراف خود نگریسته، دیگر كسی را جز عیسی نزد خود ندیدند.
 در حالی كه از كوه پائین میآمدند به ایشان دستور داد كه آنچه را دیده بودند به هیچكس تعریف نكنند تا زمانی كه پسر انسان از میان مردگان برخیزد. آنان این دستور را بجا آوردند، اما در میان خود بحث میكردند كه معنی "برخاستن از میان مردگان" چیست.
 این است سخن خداوند. - ستایش بر تو، ای مسیح.
 
تعمق
 قرائتهای امروز در مورد لزوم اعتماد مطلق به خدا و اطاعت بی چون و چرا از اراده پر مهر اوست كه به برخورداری از احسان، بركت و نجات او منجر میگردد. همانگونه كه خدا قوم اسرائیل را به مدت چهل سال در بیابان آزمایش نمود تا آنچه را كه در دل او بود بداند و اینكه اوامر او را نگاه خواهد داشت یا نه (ر.ك. به تثنیه ٨/ ٢ ،(ابتدا پدر این قوم و در واقع پدر همه ایمانداران را مورد آزمایش قرار میدهد: "خدا ابراهیم را امتحان كرده به او گفت: ... پسر خود را كه یگانه تو میباشد و او را دوست میداری، یعنی اسحق را... به عنوان قربانی سوختنی تقدیم كن" (قرائت اول). بدیهی است هدف خدا كه قربانی كردن انسان را هرگز امر نكرده و به خاطر خویش نیاورده (ر.ك. به ارمیاء ٧/ ٣١ ،(این نبود كه ابراهیم پسر یگانه خود را كه او را دوست میداشت قربانی نماید، بلكه تا با تقدیم كردن عزیزترین چیزی كه داشت یعنی پاره وجودش و وارث و وسیله تحقق وعده خدا به او كه ضامن آینده وی و نسل وی بود، اطاعت ایمانش همچون طلا در كوره آتش آزموده و از هر گونه شك و تردید به اراده پر مهر خدا تطهیر گردد (ر.ك. به عبرانیان ١١ /١٧ -١٩ ).
 از آنجایی كه هدف خدا از آزمایش نمودن انسانها، احسان نمودن است (ر.ك. به تثنیه ٨/ ١٦ )، تا از راه صبر به كمال برسیم (ر.ك. به یعقوب ١ /٣ ) و ایمان آزمایش شده ما كه از طلای فانی بس گرانبهاتر است، به هنگام ظهور عیسای مسیح برای ما موجب تمجید، جلال و احترام گردد (ر.ك. به اول پطرس ١ /٧ )، به ابراهیم میگوید: "به ذات خود قسم میخورم، چون این كار را كردی و پسر خود، پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، تو را سرشار از بركت خواهم ساخت و اعقاب تو را كثیر خواهم گرداند... از اعقاب تو جمیع امتهای زمین بركت خواهند یافت، زیرا صدای مرا اطاعت نمودی" (قرائت اول).
 ماجرای حضرت ابراهیم، همانگونه كه در قرائت دوم می بینیم اعلامگر محبت خدای پدر است كه "پسر خود را دریغ نداشت، بلكه او را برای همه ما تسلیم نمود". اما همانگونه كه عیسی درست قبل از تجلی بر روی كوه به شاگردان خود میگوید: "لازم است پسر انسان بسیار زحمت كشد... و كشته شده بعد از سه روز برخیزد" (ر.ك. به مرقس ٨/ ٣١). به عبارت دیگر با اطاعت از اراده
پدر تا به مرگ و مرگ بر روی صلیب است (ر.ك. به فیلیپیان ٢/ ٨ ) كه او ثابت میكند پسر محبوب خداست كه پدر، وی را برای نجات جهان داد (ر.ك. به یوحنا ٣/ ١٦ ).
 در قرائت انجیل می بینیم كه عیسی پس از تجلی بر كوه، به شاگردانش دستور میدهد كه این ماجرا را "تا زمانی كه پسر انسان از میان بزرگان برنخیزد" تعریف نكنند، زیرا فقط هنگامیكه او بر صلیب بلند كرده میشود (ر.ك. به یوحنا ٣/ ١٤-١٥ و ٨/ ٢٨ و ١٢/ ٣٢-٣٣) اراده پدر را با تقدیم قربانی خود برای نجات جهان، كاملا ً به انجام میرساند و اعلام میدارد: "تمام شد" (ر.ك. به  یوحنا ۱۹: ۳۱).
 در این ایام چله روزه و توبه، ما نیز به درك این واقعیت دعوت شده ایم كه اطاعت از اراده خدا بهترین قربانی است (ر.ك. به اول سموئیل ١٥ /٢٢ )، و تنها با اطاعت از خدا میتوان در برابر ابلیس و وسوسه های او مقاومت نمود و او را به گریز واداشت (ر.ك. به یعقوب ٤ /٧ ). ما برگزیده شده ایم تا از عیسای مسیح اطاعت نماییم و به عنوان "فرزندان اطاعت"، خود را همشكل امیال گذشته كه در زمان جهالت خود داشتیم، نسازیم، بلكه مثل آن قدوس كه ما را خوانده است، ما نیز در تمام رفتار خود مقدس باشیم و با اطاعت از راستی، جانهای خود را طاهر سازیم (ر.ك. به اول پطرس ١ /٢ و ١٤ -١٥ و ٢٢).
٭ آیا به راستی قبول داریم كه شرط سهیم شدن در پیروزی رستاخیز مسیح، گذر از رنج و مرگ است كه با اطاعت از اراده خدا، یعنی انكار خود و حمل صلیبمان به دنبال مسیح، میسر میگردد؟
٭ چگونه سعی میكنیم اراده خدا را در مورد خود تشخیص دهیم و آن را با اطاعت ایمان ابراهیم بجا آوریم تا به راستی "فرزندان اطاعت" باشیم؟ میتوانیم اگر در این مورد تردید و مشكلی داریم، نظر راهنمای روحانی خود را بپرسیم.
٭ چگونه میتوانیم در این ایام، خود را هر چه بیشتر مطیع اراده نجاتبخش خدا سازیم و به پسر محبوب او گوش دهیم؟